Изследване за технологичната готовност на компаниите и приложението на науката за данните в процесите за вземане на решения в тяхната дейност.

Научни полета на изследвнаето

  1. Системи за подпомагане вземането на решения – Decsision support systems.

Вижте карта на знанието: Knowledge map

2. Дизайн на проучвания – Research design

Вижте карта на знанието: Knowledge map

Описание на проблема

Днес силно конкурентният бизнес свят изисква от
мениджърите да правят бързи решения, адаптирайки се към
новите предизвикателства. Непрекъснатия напредък в ИКТ води
до необходимостта от цялостно стратегическо управление
базирано на новите информационни технологии [1]. Поради това
много автори работят в тази посока за подобряване вземането на
обосновани решения. Например, изграждането на нови знания за
стратегическо управление може да бъде представено чрез
обработване на съществуващите знания посредством
визуализация на графи [2]. Характеристиката на динамичното
управление е главно умението за генериране на допълнителни
знания и иновативни решения при новите условия на бизнес
средата. Предложена е методология за подобряване на анализа на
пазарните структури с иновативни концепции, използващи
индекс на концентрация [3].

Висшите мениджъри трябва да имат цялостно разбиране на
проблемната област, за да вземат правилните решения. Поради
разнородния характер на проблема, многоритериалното вземане
на решения изглежда по-подходящия подход, който е реализиран
в модел за групово вземане на решения при инвестиране [4].
Развитието на ИКТ и засилената пазарна конкуренция правят
проблема с бизнес решенията много значими и сложни. За
справяне с такива комплексни проблеми е предложен обобщен
подход за подпомагане вземането на решения чрез използване на
различни стратегии [5]. Тези стратегии имат за цел да определят
една най-предпочитана алтернатива; няколко добри алтернативи
едновременно или да класират дадените алтернативи.
Реализирането на тези три ситуации се постига чрез формиране
на оптимизационни модели, вземайки предвид различията в
знанията и експертизите на групата.


Бизнес организациите са принудени да търсят устойчива
рентабилност на пазара, като непрекъснато и динамично развиват
различни ефективни стратегии [6]. Вземането на решения на
изпълнителско ниво трябва да се основава на интегрирана,
висококачествена информация, но обикновено включва
съществено ниво на неяснота и сложност. В тази връзка, някои
известни стратегии за оптимизация могат да бъдат приложени за
преодоляване на неопределеността [7]. Необходимо е да се
определи функцията на полезност в комбинация с оценките на
условията на несигурност.


Новата бизнес ситуация изисква нов тип ценностна система,
включваща строго индивидуално и социално определени
функции, които правят техния стойностен профил по-сложен [8].
При стратегическото планиране важна роля играе и състоянието
на глобалната икономика, вкл. и наличието на кризисните
ситуации [9]. Поради това, мениджърите трябва да имат предвид
много и различни аспекти, касаещи не само устойчивото
развитие, но и електромагнитното замърсяване, дължащо се на
използването на различни Wi-Fi технологиите [10].


Има много доказателства, че липсата на системи за
подпомагане вземането на решения може да повлияе негативно
както на бъдещия растеж, така и върху предприетите политики за
справяне с основните промени. Това е причината за наличието на
различни системи за подпомагане вземането на решения. Такава е
например предложената рамка на система за подпомагане на
интелигентни бизнес решения [11]. За подобряване
ефективността на получените решения се комбинират методите на многокритериалния анализ с методите за решаване на
многокритериалната оптимизация. Друга насока е използването
на множество то вероятностни лингвистични термини за
ефективно справяне с качествената информация в процеса на
вземане на решения за постигане на конкретни изчисления [12].


Независимо от начина по който ще се подпомага вземането
на решения е необходима и съответна система, която да
реализира избрания модел/и. При проектирането на такива
системи трябва да отчитат не само специфичните особености на
конкретните проблеми, но и изискванията към самите
спецификации на софтуера [13].
От всичко изложено дотук, става ясно че системите за
подпомагане вземането на решения са неотменна част от
дейностите на всяка добре организирана компания. Наличието на
разнообразни продукти, предлагани на пазара поставя въпроса са
обоснования избор, който най-добре ще допринася за изпълнение
на конкретните задачи. Един такъв проблем е представен и в
настоящата статия, който цели да подпомогне определянето на
най-доброто решение. Предложен е алгоритъм за целите на
определяне на въпроси за съставяне на въпросници за анкетни
проучвания с последващо класиране. Чрез използването на
съвременните ИТ, мениджърите могат да направят обективна
оценка относно избора на конкретен продукт. За целта е
необходимо да се използва подходящ математически модел за да
се направи обективната оценка.

Към цялата статия