Петя Цветкова1, Андреа Пандулис2, Даниела Борисова1,2

1Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии
2 Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН

Резюме: Настоящата статия разглежда проблемите, свързани с подпомагане вземането на математически обосновани решения. От една страна това е свързано с дигитализацията и от друга с наличието на множество продукти със сходни параметри. Определянето на най-добрия избор се базира на различни аспекти, които могат да бъдат определени чрез различни въпроси. Това се реализира чрез предложения обобщен алгоритъм, който позволява определянето на въпроси за съставяне на анкети. Целта на анкетите е да бъдат оценени различни аспекти на зададено множество от алтернативи. Така събраните данни се използват за формулиране на съответни задачи за класиране на зададените алтернативи, предмет на конктеното проучване. Проведеното числено тестване показа приложимостта на предложения алгоритъм при избора на софтуерен продукт.

Ключови думи: Вземане на решения, математически модели, алгоритъм за анкетни проучвания, обосновани решения.

Прочетете цялата

+ posts

Comments are closed